عده ای دیگر چهل زینه را در جنوب غربی قندهار، در کوهی از سنگ خارا  نیم طاقی تراشیده  اند که از دامنه تا به طاق قریب پنجاه پله فاصله دارد و هر پله در حدود هفتاد سانتی متر کم و بیش میشود. و بر دو طرف آن پله ها پرتگاه است و در اثر هدایت  ملکه ثریا،  خانم شاه امان الله کتاره از آهن قرار داده است. و درآن طاق به خط نستعلیق، از زمان  اکبر امپراطور گورگانی هند ، منقوش است که نام تمام ممالک محروسه که در زیر نگین او بوده است ، نقش کرده و درانجا می نویسد که از قندهار تا بنگال دوسال راه در تحت قدرت او است

دراین اواخر چهل زینه دوباره بازسازی  و به شکل اولی آن ترمیم گردیده است 


+ نوشته شده توسط شاه محمود محمود در جمعه ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 12:22 |


Powered By
BLOGFA.COM